Muskusrotten better te finen

In muskusrottefanger yn aksje op it iis
Troch it iis fan de ôfrûne dagen binne muskusrotten folle ienfâldiger te fangen. Luchtbellen fan swimmende ratten ûnder it iis feriede de hollen fan de bisten. Foaral op plakken dêr't it oars dreech is om te kommen wurde no in soad ekstra rotten fongen.
Op it stuit binne der noch net in soad jongen, dêrtroch hoege de bestriders allinne mar op 'e siik nei keppeltsjes rptten.