Personielskrapte yn fiskerij

Yn 'e fiskerij driget grutte krapte oan personiel. Troch it lytse tal jongeren op opliedingsplakken binne der te min minsken mei de goede diploma's. En dat wylst de wetterplysje hieltiid stranger op dy papieren kontrolearret.
Neffens Dussel fan fiskersferiening Hulp in Nood oerwage de fiskers sels wurknimmers út East-Europeeske lannen te heljen. Hulp in Nood sil by basisskoallen del om bern waarm te meitsjen foar in baan yn 'e fiskerij.