Skeaklaims UMTS-mêst wegere

Skeaklaims waarden net akseptearre
De Ried fan Bestjoer fan Soarchgroep Noorderbreedte wegeret skeaklaims oer de UMTS-mêst op it dak fan ferpleechhûs De Batting yn Harns yn ûntfangst te nimmen.
De kliïnteried en de lokale Sosjalistyske Partij hiene hast 300 skeaklaims sammele fan bewenners en personiel fan De Batting en fan omwenners. De minsken meitsje hat soargen oer de strieling fan de mêst. Dy soe skealik wêze kinne foar de sûnens.