Proef mei GHB-ferstrekking

GHB
Verslavingszorg Noord-Nederland wol de drug GHB medisinaal ferstrekke oan ferslaafden, om dy sa te helpen mei ôfkicken. It tal minsken dat ferslaafd rekket oan de partydrug nimt hurd ta.
Ofkicke sûnder medyske begelieding troch samar op te hâlden, is libbensgefaarlik. VNN wol ferslaafden yn in sikehûs helpe stadich ôf te bouwen. VNN hat kliniken yn Grins en yn Ljouwert, dêr't GHB-ferslaafden holpen wurde. De ynspeksje foar de sûnenssoarch moat noch ynstimme.