Hegere strafeask Aldjiersnacht

Parse-offisier Mous
It Iepenbier Ministearje wol tsjin minsken dy't helpferlieners yn de âldjiersnacht lêstich falle, noch strangere straffen easkje as earst de bedoeling wie. Tiisdei makke justysje bekend dat de strafeask 2,5 heal kear sa heech lizze sil as gewoanwei. Ek boargers dy't tuskenbeide komme om it ien en oar foar te kommen, wurde better beskerme.
At sy oanfallen wurde, kinne de dieders ek op in strangere strafeask rekkenje.