Rydeksamen foar faaleangst

Eksamen by CBR Ljouwert mooglik
Minsken dy hiel senuweftich binne foar it rydeksamen kinne meikoarten in spesjaal eksamen dwaan by it CBR yn Ljouwert. It spesjale eksamen foar minsken mei faaleangst draait takommend jier op fyftjin ferskate plakken yn Nederlân proef.
Der is no ek al in eksamen dat wat langer duorret, mar dêr kin pas gebrûk fan makke wurde as in kandidaat al fjouwer kear sakke is. It nije eksamen kin direkt al oanfrege wurde.