'Gjin Fryske universiteit'

Better gearwurkje mei û.o. Cartesius
Fryslân moat net in eigen universiteit wolle. Dat seit Jacob Fokkema, rektor magnifikus fan de Technyske Universiteit yn Delft. Fokkema docht yn opdracht fan de provinsje ûndersyk nei de mooglikheden fan sa'n Fryske universiteit. Dy binne der net genôch, sa fynt de âld-Ljouwerter.
Fokkema sjocht folle mear yn in gearwurking tusken de Ljouwerter HBO's en ynstellings lykas Wetsus en it Carthesius Ynstitút, yn in saneamde Campus Fryslân.