GGD mjit lucht op skoallen

GGD wol lucht mjitte yn klaslokalen
De GGD Fryslân njit de kommende jierren it CO2-gehalte op alle Fryske skoallen sûnder fentilaasjesysteem. Ut ûndersyk docht bliken dat der faak te folle CO2 yn 'e lucht yn 'e lokalen sit. Dat is net goed foar de bern en de ûnderwizers.
De GGD-meiwurkers leare it ûnderwizend personiel hoe't se it bêste fentilearje kinne sadat de lokalen net mear muf binne. Nei de besite fan 'e GGD krije de skoallen ferfees in CO2-mjitter.