Fryslân is tichterby as tocht

Menzo, Crone en Paulusma starte de kampanje
"Fryslân, je bent er in een uurtje", mei dizze slogan wolle de provinsje, de gemeente Ljouwert en de Westergosône dúdlik meitsje dat Fryslân folle tichter by is as de minsken bûten Fryslân tinke. De kampanje is de opmaat foar de offisjele iepening fan de N31 tusken Surch en Harns op 8 desimber.
Der hinget ek in webside oan de kampanje, dêr't minsken wiisd wurdt op arranzjeminten en aktiviteiten yn Fryslân, www.uurtje-rijden.nl.