Nije stimbiljetten oanfrege

Soad nije stimbiljetten oanfrege
Hûnderten minsken ha de ôfrûne dagen in nij stimbiljet oanfrege foar de wetterskipsferkiezings. Se wiene benaud dat de biljetten dy't se thús fia de post krigen hiene, trochinoar rekke wiene.
By húshâldens dy't meardere biljetten thúskrigen ha, is de kâns grut dat de stimmers it ferkearde biljet ynfolje. De stim is dan ûnjildich. Fia in telefoannûmer koene minsken oant freedtemiddei in nij biljet oanfreegje.