Soarch Nijhoarne oer gaswinnen

By gaswinning ûnder Nijhoarne soe de boaiem net mear as 1,2 sm. sakje neffens gaswinningsbedriuw Vermillion. Sy wolle takom jier in proefboarring hâlde by it doarp. Mocht dat sa wêze dan wolle se úteinlik dat gas nei boppen helje. Tiisdei ynfoarmearren se de doarpsbewenners oer de mooglike gefolgen fan dy gaswinning. Dy makken harren benammen soargen oer de boaiemdelgong en de ynfloed op de natoergebieten om it doarp hinne.