320 Fryske dak- en thúsleazen

Oer it jier 2006 hawwe gemiddeld 320 minsken per dei dak- en thúsleas west yn Fryslân. Dat docht bliken út ûndersyk fan in spesjalisearre buro út Grins.
De gemeenten en helporganisaasjes hawwe frege om it ûndersyk. Se tinke mear minsken fan de strjitte ôf te heljen no't bekend is hoefolle dak- en thúsleazen gebrûk meitsje fan helpferliening. It oersjoch jout ek mear ynsjoch yn it gedrach fan de minsken.