Nieweg: 'Thialf net ferhúzje'

Jarco Nieweg, direkteur fan Thialf
IIsstadion Thialf moat net ferhúzje nei in oar plak op It Hearrenfean. Dat wol direkteur Jarco Nieweg it leafst. Neffens him leit de gemeente Hearrenfean tefolle de klam op nijbou fan it stadion by Sportstêd Hearrenfean.
Nieweg fynt dat der ek sjoen wurde moat nei oare lokaasjes, en dan foaral nei de besteande. Hy is benaud dat ien grutte sportstêd, mei alle foarsjennnings byelkoar, foar gaos soarget yn it ferkear.