Parkearproblemen Provinsjehûs

Parkearen dreech by nij Provinsjehûs
By de nijbou fan it provinsjehûs oan de Twabaksmerk yn Ljouwert kinne grutte parkearproblemen ûntstean. Dat komt omdat de parkeargaraazje en dat nije provinsjehûs net tagelyk klear wêze sille. Omdat de nijbou 20 miljoen euro djoerder útpakt as earst begrutte, wurdt de parkeargaraazje letter boud. De VVD yn de Steaten freget opheldering oan it kolleezje.
Wethâlder Marga Waanders fan Ljouwert is net benaud dat der parkearoerlêst ûntstean sil.