Kij ynsette tsjin tikebiten

'Stjoer de kij de bosk yn'
Natoerbehearders mei bosken yn Fryslân kinne in nij wapen ynsette yn de striid tsjin tiken. It giet dan om kij. Dy soargje foar minder mûzen en ek foar minder tiken, want mûzen binne dragers fan tiken. Dat makke de Wageningen Universiteit bekend.
Tiken jouwe op jierbasis 17.000 besmettings mei de sykte fan Lyme. Doe't de ûndersikers út ein setten tochten se noch dat kij yn 'e bosk krekt foar mear tiken soargje soene. Mar dat pakte krekt oarsom út.