Tryater is wer folslein

Tryater nimt fjouwer gastspilers yn fêste tsjinst. It giet om Tamara Schoppert, Nynke Heeg, Arnold Dijkstra en Eelco Venema. Se krije mei yngong fan it nije jier in kontrakt foar fjouwer jier. Dêrmei hat Tryater wer in folweardich akteursensemble. Dêrby hearden al Jan Arendz, Aly Bruinsma en Marijke Geertsma.
De oanstelling is mooglik troch ekstra subsydzje fan it Ryk en de Provinsje. Troch akteurs yn tsjinst te nimmen, kinne se groeie yn harren spul.