Jirpel sintraal op Potato Days

Jirpels binne streksum
De jierlikse Potato Days stean dit jier yn it ramt fan 'it jier fan de jirpel'. Der wurde op de jirpeldagen nije jirpelrassen presentearre. De HZPC organisearret dy dagen foar ferskate merken. Der wurdt omtinken jûn oan de chips- en patatmerk, de jirpelhannel yn de supermerk, mar ek de bûtenlanske merk.
Yn it bûtenlân wurde nammentlik in soad jirpels op de merk ferkocht. It jier fan de jirpel is in tema fan de EU.