Bornego winner DJA on Wheels

© Omrop Fryslân
It Bornego College fan It Hearrenfean is ien fan de fiif winners fan de wedstriid 'DJA on Wheels'. DJA stiet foar De Jonge Akademie, in groep krekt promovearre wittenskippers dy't jonge ûndersikers stimulearje moat yn de wittenskip.
It Bornego wûn de priis mei in proef. De learlingen fan klasse 2 diene twa kear de shuttletest, in kondysjetest. De earste kear sûnder te iten, de twadde kear troch bygelyks in banaan of in beker wetter yn te nimmen.