Nij beswier tsjin Het Poortje

It affisje fan 'e aksjegroep
De aksjegroep tsjin de komst fan jeugdfinzenis It Poortje nei It Hearrenfean hat woansdei wer beswier makke tsjin de finzenis. It die dat by de tredde gearkomste fan 'e gemeente oer de twa meast gaadlike lokaasjes.
De measte bewenners wolle lykwols hielendal gjin finzenis by harren yn de buert. Se brochten woansdei in reade brief mei hantekens del en rûnen dêrnei de seal út. Der bleaune in tsiental buertbewenners oer dy't wol meiprate wolle oer de realisaasje.