Jild foar bedriuweterrein

Foar werstrukturearring fan bedriuweterrein Venekoten Noard yn Easterwâlde is 5 miljoen euro beskikber steld troch de CDA Twadde Keamerfraksje. It jild komt út in bydrage fan de regearing foar it oplossen fan slepende ynfrastrukturele problemen yn de regio.
Mei it jild is in oplossing foar it tekoart fan 19 miljoen euro foar it projekt yn sicht en kin it fertutearze bedriuweterrein yn Easterwâlde klearmakke wurde foar wenningbou.