Greidefûgels frette rys op

Skriezen meie graach rys
De minne oanwaaks by Fryske greidefûgels soarget foar grutte problemen by Afrikaanske boeren. Dat docht bliken út ûndersyk fan Altenburg & Wymenga yn ûnder oaren Senegal.
Trochdat de greidefûgels minder jongen krije fleane se earder nei Afrika ta en frette dêr dan in part fan de rysproduksje op. Boppedat fertraapje de fûgels de rysplantsjes. Benammen de skries wurdt troch de boeren sjoen as in pleach. Dêrom wurdt ek hieltyd faker op de greidefûgels jage.