Studinten bliid mei Ljouwert

Wenromte foar bûtenlânske studinten
Studinten yn Ljouwert binne tige te sprekken oer harren wenromte. Goed 90% seit tefreden te wêzen. Dat docht bliken út in ûndersyk fan de stifting Leeuwarden Studiestad.
De studinten fine ek dat se maklik mei it iepenbier ferfier by harren wenromte komme kinne. De stêd Ljouwert sels krijt fan de studinten in 7,1. Yn Ljouwert folgje 30.000 studinten in oplieding. In goede sântûzen wenje op keamers.