Hegere lesten ynwenners T'diel

Ynwenners Tytsjerksteradiel djoerder út
Hûseigners yn Tytsjerksteradiel binne yn 2009 mear kwyt oan de ûnreplik saakbelesting. It kolleezje wol dizze belesting mei 7% ferheegje. De belestingferheging is ien fan de maatregels om de begrutting foar 2009 rûn te krijen. De lesteferheging fan sa'n 47 euro is neffens it kolleezje nedich om de besteande foarsjennings yn stân te hâlden en foar nij belied.
Sa wol it kolleezje yn 2009 û.o. jild útlûke foar nij belied op it mêd fan wurk, duorsumheid en feiligens.