Fúzje pjutteboartersplakken

Alle boartersplakken ûnder yn bestjoer
Alle pjutteboartersplakken fan Tytsjerksteradiel sille mei yngong fan 2009 fusearje mei de Stichting_Welzijn_Tytsjerksteradiel. De hjoeddeiske bestjoeren sille ferfongen wurde troch in âlderkommisje mei dêrboppe ien âlderried dêr´t alle pjutteplakken yn fertsjintwurdige binne.
De sintrale âlderried kiest dan wer in kandidaat-bestjoerder foar de Stichting. De reden foar de fúzje is dat der hieltyd hegere easken steld wur