Eigen CAO foar AEGON

© Omrop Fryslân
Fersekeringsbedriuw AEGON hat foar it earst in eigen CAO. AEGON kiest dêrfoar om better ynspylje te kinnen op de arbeidsmerk en om oan yndividuele winsken te beantwurdzjen.
Alle meiwurkers krije in fleks-budzjet dêr't se saken fan keapje kinne lykas ekstra frije dagen of in fyts. Dêrneist komt der in systeem dat mear de klam leit op de relaasje tusken prestaasje en beleanning Der sit ek in leansferheging fan 3,5 prosint yn dy't op 1 juny takom jier yngiet.