40 defibrillators yn Nijefurd

Rûnom komme defibrilators beskikber
Op 40 plakken yn de gemeente Nijefurd komme defibrillators te hingjen. It Antoniussikehûs fan Snits is drok dwaande lokaasjes te sykjen yn doarpshuzen, tsjerken, sportfjilden en fersoargingshuzen.
It sikehûs fersoarget de pleatsing en it ûnderhâld fan de defibrilators. Per kastje wurde 10 minsken oplaat om dermei om te gean. Ek fersoarget it sikehûs neisoarch, foar as it gebrûk sukses opsmyt, mar ek as in reanimaasje mislearre is.