Boarnburgum/Koartehimmen 30 km

De doarpsbewenners helpe mei
De doarpen Boarnburgum en Koartehimmen binne as twa fan de lêste doarpen fan de gemeente Smellingerlân 30 kilometer-gebiet wurden. De doarpen krigen ek in nij jaske.
Sa kaam der ûnder oare in nije dyk fan de âlde fertroude klinkers en is der mear grien. De ûndernimmers fan de doarpen en Doarpsbelangen binne bliid dat de doarpsfernijing nei oardel jier einlings klear is. En om dat te fieren, waard der ôfrûne sneon feest fierd yn de doarpen.