Fikse besunigings Boarnsterhim

Wethâlder Daan van der Meulen
Boarnsterhim besuniget de kommende jierren flink op tal fan subsydzjes oan organisaasjes en ynstellingen. Dat is ien fan de maatregels om de gemeente wer finansjeel sûn te meitsjen.
De maatregel stiet mei noch in hiel soad oare yn de mearjierrenbegrutting oant 2012. Takom jier wurdt foar 5,5 ton besunige. Dat rint de kommende jierren op oant hast in miljoen yn 2012.