Ofskied havenmaster Sappé

Earehavenmaster Menno Sappé
Menno_Sappé fan Langwar is de earste earehavenmaster fan Nederlân. Tolve jier rêde er him mei de jeugd en oaren yn ´e haven fan Langwar, mar sneon naam er ôfskied. In pear hûndert gasten wiene sneontemiddei by syn ôfskied.
De haven fan Langwar lei fol mei boaten. De boargemaster hie in moai ôfskiedskado: in oarkunde. En Sappé waard útroppen ta earehavenmaster.