Filefrije dei: mear files

De earste filefrije dei hat net folle yndruk makke. Der wiene sels mear filer as oars, mar wol wie de lingte koarter. De gemeente Ljouwert stipe it inisjatyf fan ´e ANWB om ris op in oare wize nei it wurk te gean. Dêr wie tongersdeitemoarn lykwols net folle fan te fernimmen. De measten stapten gewoan wer yn de auto. In inkeling pakte de fyts, bus of trein.
De ANWB is bliid dat der oer de oplossing fan it fileprobleem neitocht wurdt.