Utkearingen op ynternet

© Omrop Fryslân
Ynwenners fan 'e gemeenten yn de Súdwesthoeke kinne tenei op it ynternet berekkenje oft sy wol of net yn 'e beneaming komme foar in bystânsútkearing of oare gemeentlike foarsjennings.
Ut ûndersyk docht bliken dat minsken in soad jild lizze litte omdat se net witte oft se ek rjocht hawwe op gemeentlike ekstra's. Mei dizze ynternetberekkening wolle de Súdwesthoeke-gemeenten dat foarkomme.