Kommissaris nimt tenei eed ôf

Kommissaris nimt tenei eed en belofte ôf
De kommissaris nimt tenei de eed of belofte ôf by amtners fan ´e provinsje. Oant no ta diene de liedingjaanden dat. Troch it de kommissaris dwaan te litten, wol it provinsjebestjoer dúdlik meitsje hoe wichtich it de eedôflizzing fynt.
Yn opdracht fan it kolleezje fan Deputearre_Steaten is ûndersyk dien nei yntegriteit. Dat wiist út dat de meiwurkers fan de provinsje betrouber binne, mar dat der ek noch wol wat te ferbetterjen falt.