Stasjons Kofjehûs wint priis

De eigner fan it Stasjons Kofjehûs yn Molkwar is de meast markante Fryske hoareka-ûndernimmer fan 2008. Wim Postma wûn moandei de jierlikse ferkiezing fan Koninklijk Horeca Nederland.
De wize wêrop Postma syn bedriuw fernijd hat mei in kapperssaak, lykas earder gewoante wie by in statsjonskofjehûs, en sels as entertainer yn syn saak wurket, sprekt de sjuery oan. Yn 2007 wûn Jan Gaastra fan restaurant Koriander de ferkiezing.