Slach by Warns: Frysk brûke!

Friezen moatte sels taal rêde
As Friezen wolle dat de Fryske taal en kultuer yn de takomst bestean bliuwt, moatte se dêr sels ek in bydrage oan leverje. Dy oprop die Alex Riemersma fan it meartalichheidssintrum Mercator sneon by de 63ste betinking fan de Slach by Warns.
Neffens Riemersma moatte de Friezen har taal rêde troch dy aktyf te brûken. Dat jildt foar "gewoane" Friezen, mar ek foar pommeranten lykas de kommissaris en boargemasters. Dy soene it goeie foarbyld jaan moatte.