Ferd Crone praat mei jongerein

Ferd Crone praat mei jongerein
Boargemaster fan Ljouwert Ferd_Crone sil tongersdei prate mei jongeren dy´t wenje yn it Huis Voor Jongeren van Zienn Opvang en Ondersteuning. De jongerein wolle oan de boargemaster sjen litte wat sy yn it deistich libben dogge en op hokfoar manier it Huis voor Jongeren harren dêrby helpt.
De besite is in ûnderdiel fan in tal wurkbesites dy´t Crone dy dei docht.