Nijste trends op útfeartbeurs

In 25 organisaasjes dy't mei de dea te krijen hawwe, wiene sneon nei Drachten kommen om har produkten sjen te litten.
Op de spesjale útfeartbeurs yn de Brede Skoalle wiene behalve de bekende blomstikken en kisten ek nije trends te bewûnderjen, lykas sieraden, boeken en deadshimden. Want ek de útfeartbransj is trendgefoelich.