Trochstart Friesland Vlees

Te keap foar goed 4 miljoen euro
Der bestiet in kâns dat slachterij Friesland Vlees yn Ljouwert dochs in trochstart makket. De hjoeddeiske eigner Baia BV fan Nijkerk is mooglik ree om it bedriuw troch te ferkeapjen oan fleisferwurker Skare út Denemarken. Baia wol 'dúdlik mear' as 4 miljoen euro barre foar it kompleks.
Skare wol de slachterij graach wer opstarte en de wurknimmers wer yn tsjinst nimme. Nei it fallissemint fan Friesland Vlees sitte hast alle 60 personielsleden sûnder wurk.