Mar by Langwar better berikber

De Langwarder Wielen (Martin de Jong)
It sil yn de takomst in stik drokker wurde op de Langwarder Wielen. De gemeente Skarsterlân stelt trije ton beskikber om de sânplaat yn ´e mar fuort te heljen. Troch dy sânplaat wie it foar de measte boaten ûnmooglik om op ´e mar te farren. Neist it fuortheljen fan de sânplaat sil der noch mear ferbettere wurde foar de wettersporters.
Sa komt der ûnder oare in nij toiletgebou yn ´e haven fan ´e Jouwer en in nije trailerhelling yn Langwar.