Drokte foar sikehuzen

mear drokte foar Snitser sikehûs
De sluting fan de operaasjekeamers yn de sikehuzen fan Emmeloard en Lelystêd betsjutte mooglik ekstra drokte foar de sikehuzen fan Snits en op It_Hearrenfean. Yn it Antonius Snits binne se dwaande mei tariedings om dy drokte op te heinen.
De operaasjekeamers yn Emmeloard en Lelystêd moatte ticht op oantrunen fan de ynspeksje foar de sûnenssoarch. De luchtbehanneling yn beide sikehuzen doocht net en dêrom is de kâns op ynfeksjes by operaasjes grutter.