Troanrede: bytsje Frysk nijs

Der stiet amper nijs oer Fryslân yn de Miljoenenota dy't krekt yn Den Haach ferskynd is. Yn de Troanrede fan Keninginne Beatrix kamen foaral lanlike saken oan de oarder. Beatrix sei dat Nederlân as lân goed taret is op de ekonomyske tsjinslach dy't oare lannen troffen hat.
It kabinet hat fral maatregels nommen om de keapkrêft fan elkenien op peil te hâlden. Sa sil de BTW-ferheging fan 19 nei 20% net trochgean, wêrtroch it guod yn de winkel net djoerder wurdt.