Diabetika beklimt Kilimanjaro

Laura Butselaar
De fan oarsprong út Stiens ôfkomstige Laura_Butselaar sil yn oktober as diabetespasjinte de berch Kilimanjaro beklimme. It giet hjir om de heechste berch fan Afrika mei in hichte fan seis kilometer.
Mei de beklimming wol Butselaar jild ynsammelje foar wittenskiplik ûndersyk nei sûkersykte. Laura Butselaar is ien fan de acht minsken mei diabetes dy´t meidocht oan de beklimming.