Biskop wol mear missen

Biskop de Korte
De nije biskop foar it bisdom Grins en Ljouwert, Gerard de Korte, wol dat der yn de parochys mear missen hâlden wurde. No binne de helte fan alle tsjinsten in wurd- en kommunefiering. Dêryn giet gjin priester foar.
Neffens De Korte moat it mooglik wêze mei de 26 prysters dy't it bisdom telt yn hast alle parochys in mis te hâlden. It bisdom Grins-Ljouwert telt 116.000 katoliken. Alve prosint fan dy groep giet geregeld nei tsjerke.