Nominaasjes literêre debuten

Jaap Krol is ien fan de nominearren
Deputearre_Steaten ha ynstimd mei de trije nominaasjes foar de Fedde Schurer Publykspriis foar 2008. It giet om Jaap_Krol foar syn boek M/F, de bondel Rauwe fisken op wynfears wolken fan Simon_Oosting en de roman Skrik fan Elske_Schotanus. It publyk bepaalt de winner troch te stimmen op de webside fan de provinsje. Dat kin tusken 1 oktober en 1 desimber.
De Fedde_Schurer_Publykspriis wurdt yn kear yn de trije jier útrikt oan debutanten. De winner krijt 2000 euro.