Jeugd Ljouwert earder holpen

© Omrop Fryslân
Probleemjongeren yn Ljouwert kinne tenei earder opspoard en holpen wurde. Spesjale sintra moatte dêrfoar soargje. Sa´n sintrum kin âlden, bern en jongeren oant en mei 23 jier helpe mei fragen oer opgroeien. It giet om in proefprojekt dat út_ein_sette sil yn trije Ljouwerter wiken.
Op plakken der´t in soad bern komme komme helpferlieners, dy´t direkt yngripe kinne. As in jongere him of har meldt, moat binnen twa wike tiid in plan fan oanpak klearlizze.