Akademy 'slacht de wjukken út'

De húsfesting sil oanpast wurde
De Fryske_Akademy wol har tenei rjochtsje op taalkunde, skiednis, ûndersyk nei meartaligens en de kulturele dynamyk fan Fryslân. De Akademy wol nei in pear finansjeel drege jierren de wjukken wer útslaan, sa seit direkteur Reinier_Salverda.
De Akademy wol oer trije jier wer finansjeel sûn wêze. Dêrfoar moat de húsfesting fernijd wurde, troch ferbouwing fan ´e besteande gebouwen of troch it parkearterrein by de Akademy te bebouwen.