Feitsma fraksjefoarsitter PvdA

Sjoerd_Feitsma is tongersdeitejûn keazen ta nije fraksjefoarsitter fan de PvdA gemeenteriedsfraksje yn Ljouwert. Feitsma is de opfolger fan Amarins_Dikken, dy´t der nei 6,5 jier mei ophâldt. Sjoerd_Feitsma sit sûnt 2006 yn de gemeenteried.
Tamara_Bok is keazen ta fise-fraksjefoarsitter fan de PvdA-Ljouwert en Anne_Zijlstra wurdt fraksjesiktaris en ponghâlder.