Politisy mei mei beropsfiskers

© Omrop Fryslân
De Friese Bond van Binnenvissers en de Combinatie van Beroepsvissers hawwe foar woansdei in grut tal politisy útnoege om sjen te litten wat de moderne beropsfiskerij ynhâldt.
Allinnich al yn Fryslân binne der noch sa'n santjin beropsfiskers. De beropsfiskers pleitsje derfoar dat der mear foarsjennings komme moatte om jonge iel út see wei nei it swiete binnenwetter swimme te litten en der soene bygelyks fiskfreonlike gemalen oanbrocht wurde moatte.