Jeugd bout fûgelkykhutte Harns

De Harnzer fûgelkykhutte yn oanbou
Mei folle mear fûgelkykhutten yn natoergebieten wol Natuurmonumenten de jeugd belûke by de natoer. Yn it Hegewiersterfjild by Harns binne learlingen fan 'e Simon Vestdijkskoalle dwaande mei de bou fan sa'n hutte.
De organisaasje hopet dat sy troch dy belutsenheid mear belangstelling krije foar fûgels en planten yn it gebiet. Ek soe sa'n hut minder gau fernield wurde troch fandalen.