Finale: Kuipers en Dorst

Leonie v.d. Graaf fan it partoer Kuipers
De finale fan de Frouljus-PC yn Weidum giet tusken it partoer fan Afke_Kuipers, Ingrid_de_Haan en Leonie_van_der_Graaf-Zeinstra tsjin it partoer fan Rianne_Dorst, Inge_Algra en Maaike_Osinga. Rianne Dorst (19) komt fan Sint_Jabik en it debutante op de Frouljus-PC. Leonie van der Graaf is de âldere suster fan Fenna Zeinstra, de keninginne fan 2007.
Yn de heale finale ferlear it partoer fan Klaske de Jong mei 5-1 en 6-6 fan Kuipers-en-dy.