´Superpols is ûnearlik´

De Burgumer superpols
It NK fierljeppen ferrint net earlik as der ljept wurdt mei de saneamde superpols. It is net neffens de ôfspraken tusken it Frysk en Hollânsk ljeppersbûn, fynt de Polsstokbond_Holland. It Nederlânsk kampioenskip fierljeppen is no sneon yn Burgum.
Omdat by it FK in pols brutsen is, is no in stevigere pols yn gebrûk naam as de gebrûklike karbonpols. De ljeppers yn Burgum soene dêrby yn it foardiel wêze omdat se alle dagen mei de nije p